مدلسازی REVIT

مدلسازی Prihoda

مدلسازی Prihoda

با استفاده از مدلسازی Prihoda می توانید طراحی سیستم کانال های پارچه ای را در نرم افزار Revit انجام نمایید. فایل های رویت را می توان در نرم افزار AirTailor بارگذاری نمود. جایی که می توانید با تنظیم اندازه یا قطر کانال ، تعیین الگوهای توزیع هوا ، اضافه کردن تجهیزات نصب و سایر جزئیات ، طرح را نهایی کنید. در نهایت فایل طراحی شده قابلیت بارگذاری در نقشه های رویت را دارد.

آموزش مدلساز Prihoda

Cookie settings
Information about cookies
Cookies are used to improve websites, to display personalized content and to analyze visitor data. Technical cookies are necessary for the operation of the website - by using the website, you agree to their usege.
Technical cookies
always allowed
They provide key website features such as security, network management, accessibility, and basic traffic statistics. You can turn off technical cookies in your browser settings, but this can negatively affect the functionality of the website.
Performance cookies
They allow you to display relevant content and personalized offers and ads based on your interests on www.prihoda.com, on third-party sites, and on social networks.
Analytical cookies
Third-party tools (such as Google Analytics) allows to improve the way website works with information about usage. Cookies collect this information in a way that does not allow direct identification.
Allow all
Save settings