شبیه سازی CFD

نرم افزار FLUENT

شبیه سازی دقیق از یک عملکرد واقعی

شبیه سازی CFD با استفاده از نرم افزار  Fluent، تصاویر واقعی از جریان هوا در محیط را فراهم می کند. هر چه اطلاعات و پارامترهای ورودی دقیقتر باشد ، نتیجه کامل و صحیح تری را شاهد خواهیم بود. در نظر گرفتن همه عواملی محیطی در این موضوع مهم می باشد. ما 2 نرم افزار انحصاری را در اختیار داریم که بصورت مداوم شبیه سازی هایی را برای موارد سخت و پیجیده ، ارائه می کنیم.

نمایشی پویا از یک شبیه سازی

شبیه سازی CFD

شبیه سازی CFD از یک سالن کنفرانس

استعلام خود را برای ما ارسال نمایید

Cookie settings
Information about cookies
Cookies are used to improve websites, to display personalized content and to analyze visitor data. Technical cookies are necessary for the operation of the website - by using the website, you agree to their usege.
Technical cookies
always allowed
They provide key website features such as security, network management, accessibility, and basic traffic statistics. You can turn off technical cookies in your browser settings, but this can negatively affect the functionality of the website.
Performance cookies
They allow you to display relevant content and personalized offers and ads based on your interests on www.prihoda.com, on third-party sites, and on social networks.
Analytical cookies
Third-party tools (such as Google Analytics) allows to improve the way website works with information about usage. Cookies collect this information in a way that does not allow direct identification.
Allow all
Save settings