محاسبه سرعت جریان هوا

محاسبه سرعت جریان هوا

مقادیر پارامترهای خواسته شده را در قسمت های مربوطه وارد نموده و سپس با انتخاب شکل کانال و واحد های اندازه گیری نتایج را مشاهده فرمایید. با وارد نمودن هر یک از مقادیر جریان هوا ، اندازه یا قطر کانال و سرعت هوا ، نتایج بلافاصله مشخص می شود. سپس با انتخاب اشکال مختلف برای کانال ، می توانید نتایج آنها را مقایسه کرده تا بهترین راه حل را برای خود پیدا نمایید. برای سهولت کار ، قابلیت انجام محاسبات در واحد های اندازه گیری متریک و دیگر واحدها وجود دارد. رنگ مقیاس سرعت جریان هوا ، نشانگر مناسب بودن سرعت محاسبه شده است به این صورت که قرمز بیانگر سرعت بالا و نامناسب ، نارنجی دارای ریسک ، سبز سرعت مناسب و آبی قطر بزرگ برای کانال می باشد.


Units

Shape

Circle
Semicircle
Quadrant
Square
Segment 0.3
Segment 0.4
Rectangle 4:3
Rectangle 2:1

Distribution

Pipe

Distribution graph


[m/s] [fpm]Cookie settings
Information about cookies
Cookies are used to improve websites, to display personalized content and to analyze visitor data. Technical cookies are necessary for the operation of the website - by using the website, you agree to their usege.
Technical cookies
always allowed
They provide key website features such as security, network management, accessibility, and basic traffic statistics. You can turn off technical cookies in your browser settings, but this can negatively affect the functionality of the website.
Performance cookies
They allow you to display relevant content and personalized offers and ads based on your interests on www.prihoda.com, on third-party sites, and on social networks.
Analytical cookies
Third-party tools (such as Google Analytics) allows to improve the way website works with information about usage. Cookies collect this information in a way that does not allow direct identification.
Allow all
Save settings