استعلام – مجتمع

Prihoda

تولیدات ما هموراه بر اساس سفارش تولید شده و نیازمند مشخصات و جزئیات کاملی برای طراحی ، می باشند. ارائه سیستمی کاربردی که انتظارات مشتری را برآورده سازد ، هدف اصلی ما محسوب می شود. تولیدات ما بصورت متنوع عرضه می شود و انتخاب گزینه صحیح فقط با همکاری و تعامل خریداران ممکن می شود. برای جلوگیری از تاخیر در پیشنهاد قیمت ، ورود دقیق اطلاعات ضروری می باشد پس لطفاً تا آنجا که ممکن است اطلاعات زیر را وارد نمایید. در صورت ورود ناقص اطلاعات ، ما طبق تجربیات خود راه حلی را انتخاب خواهیم کرد.

اگر امکان وارد نمودن تمام قسمت های لازم را ندارید ، لطفاً به فرم ساده در این قسمت رفته و ما با شما تماس خواهیم گرفت.

 

WE WILL CONTACT YOU
در هر خط کانال
(شامل تبدیل در صورت نیاز)

اتصال کانال

(قطر، جهت، فاصله از مبدا کانال)
(قطر، جهت، فصله از مبدا کانال)

نصب

اطلاعات تماس

Maximum file size: 20MB

Captcha

When completing an inquiry / order or contact form, you provide us with some of your personal data. Personal data protection is very important to us and we process data in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data (the General Data Protection Regulation or GDPR). You may find our rules on the processing of personal data here. By sending the form you confirming that you have been informed of our rules.

Cookie settings
Information about cookies
Cookies are used to improve websites, to display personalized content and to analyze visitor data. Technical cookies are necessary for the operation of the website - by using the website, you agree to their usege.
Technical cookies
always allowed
They provide key website features such as security, network management, accessibility, and basic traffic statistics. You can turn off technical cookies in your browser settings, but this can negatively affect the functionality of the website.
Performance cookies
They allow you to display relevant content and personalized offers and ads based on your interests on www.prihoda.com, on third-party sites, and on social networks.
Analytical cookies
Third-party tools (such as Google Analytics) allows to improve the way website works with information about usage. Cookies collect this information in a way that does not allow direct identification.
Allow all
Save settings