Mô phỏng CFD

PHẦN MỀM LƯU THOÁT

Xấp xỉ chi tiết của một chức năng thực

Mô phỏng CFD bằng phần mềm Lưu thoát tạo ra hình ảnh dòng không khí rất chân thực trong không gian. Các thông số đầu vào càng chính xác thì kết quả càng chính xác. Điều quan trọng là phải tính đến tất cả các yếu tố địa phương. Chúng tôi sở hữu 2 giấy phép phần mềm và chúng tôi thường xuyên tạo các mô phỏng cho các trường hợp đòi hỏi khắt khe nhất.

Kết quả hiển thị động lực học của một mô phỏng cố định

mô phỏng CFD

hội trường CFD

Gửi cho chúng tôi yêu cầu của bạn