مجله Prihoda

پروژه های جدید

رستوران SIA ، جمهوری چک

این رستوران آسیایی در مرکز پراگ به سرعت در حال کسب محبوبیت است. جدا از غذای عالی ، تعاریف زیادی نیز در رابطه با دکوراسیون داخلی مبتکرانه خود دریافت کرده که بخشی از آن مربوط به کانال های ما که به شکل اژدها است ، می شود. اژدها نه تنها فراموش نشدنی بلکه کاملاً با کاربری و فضای رستوران متناسب می باشد. هوای تازه از طریق منافذ لیزری که تقریباً در طرح اژدهای کانال قابل مشاهده نیست ، توزیع می شود. این اجرا نمونه ای دیگر از ترکیب طراحی و علم در زمینه توزیع هوا است.

22.700 m3/h
oجریان هوا از کانال های ما عبور می کند
98 m
متر کانال اجرا شده است
80 Pa
پاسکال فشار در کانال
پارامترهای اصلی
جریان هوا موجود: 22.700 m3/h
قطر: گرد 100 - 480 ، نیم دایره 315 ، SG 600
طول کانالها: 98 متر
پارچه: NMI Prihoda Art, PMI BC, NMI BC, NMS BC, PMS BC
Cookie settings
Information about cookies
Cookies are used to improve websites, to display personalized content and to analyze visitor data. Technical cookies are necessary for the operation of the website - by using the website, you agree to their usege.
Technical cookies
always allowed
They provide key website features such as security, network management, accessibility, and basic traffic statistics. You can turn off technical cookies in your browser settings, but this can negatively affect the functionality of the website.
Performance cookies
They allow you to display relevant content and personalized offers and ads based on your interests on www.prihoda.com, on third-party sites, and on social networks.
Analytical cookies
Third-party tools (such as Google Analytics) allows to improve the way website works with information about usage. Cookies collect this information in a way that does not allow direct identification.
Allow all
Save settings