Hava Sanat Tehran co.

Iran

Iran

trên 1 mảnh
(bao gồm bộ giảm tốc nếu cần)

Kết nối của bộ khuếch tán

(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)
(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)

Lắp đặt

Chi tiết liên hệ

Maximum file size: 20MB

CAPTCHA
Hava Sanat Tehran co. No. 33, Mofateh St., South of Tarbiat Moallem Univ. Tehran, Iran, Postal Code:1571614614.   Iran
f: +98-21-88841943