کشاورزی و گلخانه

کاربری ها

کانال های پارچه ای پخش و انتشار هوا گزینه مناسبی برای مکان های مختلف کشاورزی مانند گلخانه ها و مزارع پرورش مرغ یا دام هستند.

 

با نمایندگی کشور خود تماس بگیرید