کاربری ها

کانال های پارچه ای

کانال های پارچه ای برای تمام مکان ها و کاربری ها

کانال های پارچه ای را می توان برای مکان ها و کاربری های مختلف شامل عمومی ، صنعتی و تجاری طراحی و اجرا نمود. با قدردانی از همه مشتریان خود ، تمامی پروژه های کوچک یا بزرگ را مهم و ارزشمند می دانیم.

70.000+
بیش از سفارش اجرا شده
10.000.000+ m²
بیش از مترمربع کانال اجرا شده
70+
صادرات به بیش از کشور در سراسر دنیا

با نمایندگی کشور خود تماس بگیرید