نرم افزار طراحی Prihoda Air Tailor

PRIHODA

نرم افزاری برای ارائه پیشنهاد با جزئیات کامل

با استفاده از نرم افزار طراحی Air Tailor می توانیم سریع و دقیق حتی پیچیده ترین کانال های پارچه ای را بهمراه جزئیاتی که برای پیشنهادات و تولیدات ضروری است ، طراحی نماییم. برنامه نویسان ما بطور مداوم روی ارتقاء و بهبود آن می کوشند. این نرم افزار کلیه محاسبات مربوط به افت فشار ، سرعت جریان هوا ، مشخصات عناصر توزیع و پخش هوا و محاسبات میزان لرزش و نویز کانال ها را در بر می گیرد. همچنین امکان ارائه طرح ها و نقشه های دو بعدی و سه بعدی جهت بررسی مکانی و فضایی کانال را میسر می سازد.

نرم افزار Air Tailor:

چگونگی طراحی با استفاده از نرم افزار Air Tailor را مشاهده نمایید

آنچه نیاز داریم

اطلاعات لازم برای پیشنهادات دقیق و مناسب

طرح یا نقشه مکانی
کاربری محیط
میزان جریان یا دبی هوا
فشار استاتیک
دمای محیط
دمای هوای ورودی به کانال
اندازه دهانه خروجی دستگاه یا کانال فلزی و نوع اتصال به آن
میزان سرعت جریان هوا مورد نیاز برای مناطق کاری
الزامات آتش سوزی ، بهداشتی و غیره
رنگ یا چاپ مورد نیاز
آنچه خواهید داشت

خروجی نرم افزار Air Tailor

ترسیم دقیق سیستم کانال پارچه ای بهمراه کلیه ابعاد و دهانه های انشعاب یا خروجی
نوع پارچه و مشخصات آن
مدل نصب و تجهیزات مورد نیاز جهت اجرا
نحوه توزیع و پخش هوا
پیشنهاد قیمت
الگوی جریان هوا
پارامترهای نویز
جزئیات فشار در سیستم