محاسبه سرعت جریان هوا

محاسبه سرعت جریان هوا

مقادیر پارامترهای خواسته شده را در قسمت های مربوطه وارد نموده و سپس با انتخاب شکل کانال و واحد های اندازه گیری نتایج را مشاهده فرمایید. با وارد نمودن هر یک از مقادیر جریان هوا ، اندازه یا قطر کانال و سرعت هوا ، نتایج بلافاصله مشخص می شود. سپس با انتخاب اشکال مختلف برای کانال ، می توانید نتایج آنها را مقایسه کرده تا بهترین راه حل را برای خود پیدا نمایید. برای سهولت کار ، قابلیت انجام محاسبات در واحد های اندازه گیری متریک و دیگر واحدها وجود دارد. رنگ مقیاس سرعت جریان هوا ، نشانگر مناسب بودن سرعت محاسبه شده است به این صورت که قرمز بیانگر سرعت بالا و نامناسب ، نارنجی دارای ریسک ، سبز سرعت مناسب و آبی قطر بزرگ برای کانال می باشد.


Units

Shape

Circle
Semicircle
Quadrant
Square
Segment 0.3
Segment 0.4
Rectangle 4:3
Rectangle 2:1

Distribution

Pipe

Distribution graph


[m/s] [fpm]