انیمیشن های نصب و اجرا

ویدئو گالری

نصب 1

کانال گرد ، تک ساپورت ، قلاب ها و سیمهای بکسل که بر روی سیمهای آویز قرار می گیرند.

نصب 2

کانال گرد ، دو ساپورت ، قلاب ها و سیمهای بکسل که بر روی سیمهای آویز قرار می گیرند.

نصب B3

کانال گرد ، تک ساپورت ، قلاب ها و پروفیل های پلاستیکی که به سقف نصب می شوند.

نصب AB3

کانال گرد ، تک ساپورت ، نوار حائل و پروفیل های پلاستیکی که به سقف نصب می شوند.

نصب AL3

کانال گرد ، تک ساپورت ، نوار حائل ، پیچ های کششی و پروفیل های آلومینیوم که به سقف نصب می شوند.

نصب ACL3

کانال گرد ، تک ساپورت ، نوار حائل ، پیچ های کششی و پروفیل های آلومینیوم که توسط ساپورت C شکل به سقف نصب می شوند.

نصب A3

کانال گرد ، تک ساپورت ، نوار حائل ، کشش در سطح مقطع انتهایی و پروفیل های آلومینیوم که توسط ساپورت C شکل به سقف نصب می شوند. برای قطرهای <= 450 mm

نصب A3

کانال گرد ، تک ساپورت ، نوار حائل ، کشش در سطح مقطع انتهایی و پروفیل های آلومینیوم که توسط ساپورت C شکل به سقف نصب می شوند. برای قطرهای > 450 mm

نصب 4 + 7

کانال گرد ، دو ساپورت ، قلاب ها ، کشش در سطح مقطع انتهایی و پروفیل های آلومینیوم که به سقف نصب می شوند.

نصب 4 + H7

کانال گرد ، دو ساپورت ، قلاب ها، کشش در سطح مقطع انتهایی و پروفیل های آلومینیوم که به سقف نصب می شوند.

نصب A5

کانال گرد ، تک ساپورت ، نوار حائل و پروفیل های آلومینیوم که در زیر سقف قرار توسط سیمهای آویز قرار می گیرند.

نصب AEL5 + زانو

کانال گرد ، تک ساپورت ، نوار حائل ، پیچ های کششی و پروفیل های آلومینیوم که در زیر سقف قرار توسط میله های آویز قرار می گیرند.

نصب AEL5

کانال گرد ، تک ساپورت ، نوار حائل ، پیچ های کششی و پروفیل های آلومینیوم که در زیر سقف قرار توسط سیمهای آویز قرار می گیرند.

نصب AIL5

کانال گرد ، تک ساپورت ، نوار حائل ، پیچ های کششی و پروفیل های آلومینیوم که در زیر سقف قرار توسط میله های آویز قرار می گیرند.

نصب A6

کانال گرد ، دو ساپورت ، نوار حائل و پروفیل های آلومینیوم

نصب AL6

کانال گرد ، دو ساپورت ، نوار حائل و پروفیل های آلومینیوم

نصب AN6

کانال گرد ، دو ساپورت ، نوار حائل و پروفیل های آلومینیوم که توسط کمان های آلومینیوم بصورت آویز قرار می گیرند.

نصب ALN6

کانال گرد ، دو ساپورت ، نوار حائل و پروفیل های آلومینیوم که توسط کمان های آلومینیوم بصورت آویز قرار می گیرند.

نصب A8

کانال نیم دایره ، دو ساپورت ، نوار حائل ، پیچ های کششی و پروفیل های آلومینیوم که به سقف نصب می شوند.

نصب AL8

کانال نیم دایره ، دو ساپورت ، نوار حائل ، پیچ های کششی و پروفیل های آلومینیوم که به سقف نصب می شوند.

نصب AL8 - طراحی اداری

کانال نیم دایره ، دو ساپورت ، نوار حائل ، پیچ های کششی و پروفیل های آلومینیوم که به سقف نصب می شوند.

نصب AL8 با دو زانو

کانال نیم دایره با دو زانو ، دو ساپورت ، نوار حائل ، پیچ های کششی و پروفیل های آلومینیوم که به سقف نصب می شوند.

نصب AC8

کانال نیم دایره ، دو ساپورت ، نوار حائل ، پیچ های کششی و پروفیل های آلومینیوم که توسط آویزهای آلومینیوم در زیر سقف قرار می گیرند.

نصب ACL8

کانال نیم دایره ، دو ساپورت ، نوار حائل ، پیچ های کششی و پروفیل های آلومینیوم که توسط آویزهای آلومینیوم در زیر سقف قرار می گیرند.

نصب ACL8 - طراحی اداری

کانال نیم دایره ، دو ساپورت ، نوار حائل ، پیچ های کششی و پروفیل های آلومینیوم که توسط آویزهای آلومینیوم در زیر سقف قرار می گیرند.

نصب A8 + 7H - طراحی اداری

کانال نیم دایره ، دو ساپورت ، نوار حائل ، کشش در سطح مقطع و پروفیل های آلومینیوم که به سقف نصب می شوند.

نصب AL9

کانال نیم دایره ، دو ساپورت ، نوار حائل ، کشش در سطح مقطع و پروفیل های آلومینیوم که توسط سیمهای آویز در زیر سقف قرار می گیرند.

نصب AL11

کانال چهارگوش

کانال فشار منفی (مکش)

نوع اتصالات دهانه کانال

دمونتاژ حلقه ها

دمونتاژ کمان ها