استانداردها و گواهینامه ها

آنچه نیاز دارید

استاندارد ISO 9001

استاندارد ISO 14001

استاندارد محصولات

ضد اشتعال NMI, PMI, NMR

ضد اشتعال NMS, PMS

ضد اشتعال PLS, NLS

ضد اشتعال NHE

ضد اشتعال NMF

ضد اشتعال عایق

آزمایش فعالیت آنتی باکتریال NMI

آزمایش فعالیت آتی باکتریال PMI

استاندارد اتاق های تمیز

استاندارد طراحی آنتی استاتیک

استاندارد عدم نفوذ پذیری هوا NMI, NMS

سنجش هایژنیک

استاندارد OEKO-TEX

PMS استاندارد UL 723

PMI, PLI استاندارد UL 723

NLI استاندارد UL 723

NMI استاندارد UL 723

استاندارد EPD