مدلسازی REVIT

مدلسازی Prihoda

مدلسازی Prihoda

با استفاده از مدلسازی Prihoda می توانید طراحی سیستم کانال های پارچه ای را در نرم افزار Revit انجام نمایید. فایل های رویت را می توان در نرم افزار AirTailor بارگذاری نمود. جایی که می توانید با تنظیم اندازه یا قطر کانال ، تعیین الگوهای توزیع هوا ، اضافه کردن تجهیزات نصب و سایر جزئیات ، طرح را نهایی کنید. در نهایت فایل طراحی شده قابلیت بارگذاری در نقشه های رویت را دارد.

 

آموزش مدلساز Prihoda