شبیه سازی CFD

نرم افزار FLUENT

شبیه سازی دقیق از یک عملکرد واقعی

شبیه سازی CFD با استفاده از نرم افزار  Fluent، تصاویر واقعی از جریان هوا در محیط را فراهم می کند. هر چه اطلاعات و پارامترهای ورودی دقیقتر باشد ، نتیجه کامل و صحیح تری را شاهد خواهیم بود. در نظر گرفتن همه عواملی محیطی در این موضوع مهم می باشد. ما 2 نرم افزار انحصاری را در اختیار داریم که بصورت مداوم شبیه سازی هایی را برای موارد سخت و پیجیده ، ارائه می کنیم.

نمایشی پویا از یک شبیه سازی

شبیه سازی CFD

شبیه سازی CFD از یک سالن کنفرانس

استعلام خود را برای ما ارسال نمایید