تماس گیرنده

PRIHODA

Hava Sanat Tehran co.

No. 33, Mofateh St.

South of Tarbiat Moallem Univ. Tehran, Iran

Postal Code:1571614614

t: +98-21-88301612

f: +98-21-88841943

e: info@havasanatco.com

www.havasanatco.com

Company PRIHODA s.r.o. is registered in the registry of the Regional Court in Hradec Kralove, file number C6653
ID data box: jwbvk5f
Identification number PRIHODA s.r.o: 62024205
Bank accounts:
Bank name: Česká spořitelna a.s.
Bank address: Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4. Czech Republic
EUR: 7933532/0800, IBAN:CZ88 0800 0000 0000 0793 3532, SWIFT: GIBACZPX
USD: 7933612/0800, IBAN: CZ62 0800 0000 0000 0793 3612, SWIFT: GIBACZPX
CZK: 7933452/0800, IBAN: CZ17 0800 0000 0000 0793 3452 (CZK)

آماده طراحی و ارائه یک راه حل متناسب با نیازهای شما هستیم