استعلام

Prihoda

تولیدات ما هموراه بر اساس سفارش تولید شده و نیازمند مشخصات و جزئیات کاملی برای طراحی ، می باشند. ارائه سیستمی کاربردی که انتظارات مشتری را برآورده سازد ، هدف اصلی ما محسوب می شود. تولیدات ما بصورت متنوع عرضه می شود و انتخاب گزینه صحیح فقط با همکاری و تعامل خریداران ممکن می شود. برای جلوگیری از تاخیر در پیشنهاد قیمت ، ورود دقیق اطلاعات ضروری می باشد پس لطفاً تا آنجا که ممکن است اطلاعات زیر را وارد نمایید. در صورت ورود ناقص اطلاعات ، ما طبق تجربیات خود راه حلی را انتخاب خواهیم کرد.

اگر امکان وارد نمودن تمام قسمت های لازم را ندارید ، لطفاً به فرم ساده در این قسمت رفته و ما با شما تماس خواهیم گرفت.

در هر خط کانال
(شامل تبدیل در صورت نیاز)

اتصال کانال

(قطر، جهت، فاصله از مبدا کانال)
(قطر، جهت، فصله از مبدا کانال)

نصب

اطلاعات تماس

Maximum upload size: 20MB
reCAPTCHA

با تکمیل فرم استعلام / سفارش یا تماس ، برخی از اطلاعات شخصی خود را در اختیار ما قرار می دهید. حفاظت از این اطلاعات برای ما بسیار مهم است و ما داده ها را مطابق با مقررات (EU) 2016/679 پارلمان اروپا و شورای حفاظت از اشخاص حقیقی با توجه به فرآیند داده های شخصی ، پردازش می کنیم (آیین نامه عمومی حفاظت از داده ها یاGDPR ). شما می توانید قوانین ما در مورد پردازش اطلاعات شخصی را در اینجا مشاهده نموده و با ارسال فرم ، اطلاع از این قوانین را تأیید نمایید.