محصولات

،textile ductingگرفته تا   canvas ducts ، textile diffuser) ،airsox  (یاAir socksکانال های پارچه ای امروزه عناوین گوناگونی را دارا می باشند ، از

عنوان مناسبی برای آنها خواهد بود.Fabric Ducting & Diffusers . در نهایت به عقیده ما پخش کننده های پارچه ای یا wind air و یا حتیair sleeves

قادر خواهد بود کانال های پارچه ای را در Prihoda به طور کلی کارکرد این محصول شامل کانال پخش، توزیع  و همچنین انتقال هوا بصورت همزمان می باشد. شرکت3

هر دو زمینه پخش یا انتشار هوا(در سیستم های هواده با فشار مثبت یا دمنده) و یا مکش هوای برگشت (در سیستم های فشار منفی) به شما عرضه نماید

 

{popis}

1\ خروجی هوا در پخش کننده های پارچه ای

وارد شده از طریق یکی از سرها یا رابط ورودی به داخل پخش­کننده­ها، می­تواند به طرق زیر از کانال خارج شود: Vجریان هوای

پارچه های نفوذ پذیر- A

با قطر 2/0 – 4/0 میلی متر(microperforation) منافذ بسیار ریز - B

با قطر بزرگتر از 4 میلی متر - (perforationمنافذ متوسط‌ ( - C

(small nozzle)نازل های کوچک  - D

(big nozzles)نازل های بزرگ  - E

انشعاب یا دریچه - انتقال هوا به سیستم یا محیط دیگر - F

دهانه خروجی - هدایت هوا به سیستم یا محیط دیگر - G

 

{popis}

 

صفر باشند)  A,B,C,D,E,F,G(که ممکن است هر یک از مقادیر V = A + B + C + D + E + F + G در نتیجه این رابطه همواره صدق می کند که :

 

2\ هوای وارد شده به کانال فشار منفی (مکش)

می شود.  برای مکش هوا به درون کانال های برگشت از منافذ متوسط استفاده

{popis}

 

{popis}

 

3\ کانال انتقال هوا

برای انتقال هوا به مکان یا نقطه خاصی که در نظر گرفته اید می توان از کانال هایی با پارچه های غیر قابل نفوذ و عایق بندی شده استفاده نمود. ما از لحاظ فنی توانایی تولید و ساخت کلیه متعلقات جانبی در طراحی مانند انشعاب ها ، مبدل ها، زانویی ها و اتصالات مورد نیاز را دارا می باشیم.

 

{popis}


- Our original solution -

More