Distribuce vzduchu

Naše výrobky jsou obvykle zároveň potrubím i distribučním či sběrným prvkem. Rozlišujeme přetlakové rozvody (tkaninové vyústky a potrubí) a podtlakové (odsávací) potrubí pro odvádění vzduchu z místnosti.

{popis}

Tkaninové potrubí a vyústky mohou mít tyto 3 funkce:

1/ Výstup vzduchu z vyústek

Průtok V přivedený do vyústky některým koncem nebo vstupním nástavcem z ní může vystupovat následujícími způsoby:

A - prodyšnou tkaninou

B - mikroperforací - otvory v tkanině o průměru 200  – 400 µm

C - perforací - otvory o průměrech nad 4 mm

D - malou tryskou

E - velkou tryskou

F - nástavcem - vzduch je odveden do jiné potrubní větve

G - druhým koncem -  vzduch je veden do další vyústky nebo potrubí

{popis}

Vždy platí   V = A + B + C + D + E + F + G (některé z hodnot A, B, C, D, E, F, G mohou být nulové)

2/ Vstup vzduchu do odsávacího potrubí

Pro vstup vzduchu do odsávacího potrubí  se používá výhradně perforace.

{popis}


3/ Vedení vzduchu potrubím

Potrubí z neprodyšné tkaniny nebo izolované potrubí přivede vzduch na místo určení. Umíme vyrobit odbočky, přechody a jiné tvarovky pro jakoukoliv situaci.

 

{popis}

 

Vzduch je z tkaninové vyústky distribuován různě velkými a různě rozmístěnými otvory. Kombinace velikostí a rozmístění otvorů spolu s různou výstupní rychlostí dávají nespočetné množství variant. Rozsah možností začíná distribucí vzduchu rozptylováním nízkou rychlostí a pokračuje až po cílený přívod na velkou vzdálenost. Malé otvory o průměru 200 - 400 µm, kterým říkáme mikroperforace, jsou určeny pro rozptylování vzduchu. Pro usměrněný přívod vzduchu používáme řady otvorů o průměru 4 mm a více, které nazýváme perforace. Při výpočtu rychlosti proudění v určité vzdálenosti je potřeba zohlednit kromě výstupní rychlosti proudu také vliv rozdílu teplot.

Tkaninové vyústky jsou univerzálním nástrojem pro distribuci vzduchu a pokrývají celý rozsah v praxi používaných dosahů proudů. Požadovaného dosahu proudu vzduchu dosáhneme správnou volbou způsobu výstupu vzduchu z vyústky. Způsoby výstupu vzduchu můžeme na jedné vyústce libovolně kombinovat.


{popis}

Dosahy proudů z tkaninových vyústek

{popis}

Dosahy proudů se mění v závislosti na statickém tlaku ve  vyústce a na rozdílu teplot.

Videa z kouřových zkoušek ke shlédnutí zde

Rychlosti proudění v různých vzdálenostech od vyústky lze spočítat pomocí námi vyvinutého a stále vylepšovaného návrhového softwaru, který zohledňuje všechny známé vlivy. Těmi jsou zejména přetlak ve vyústce, rozmístění a rozměry výstupních otvorů a rozdíl teplot. Jsme plně k dispozici pro ověření každého výpočtu.  V případech, kdy nelze rychlosti proudění spočítat dostatečně spolehlivě naším softwarem (např. vliv okolí, interakce více proudů apod.), můžeme poskytnout výpočet pomocí softwaru Fluent.

 

Obraz proudění  vytvořený softwarem PŘÍHODA s.r.o.

{popis}

Obraz proudění  vytvořený programem Fluent

{popis}


- Naše originální řešení -

Chci vědět více